Associate Editors

Founding Editor in Chief: Mo El-Hawary, Dalhousie University, Canada

 • Bernadetta Kwintiana Ane
 • Hossam Gaber
 • Kazuo Kiguchi
 • Chris Nemeth
 • Vinod Prasad
 • Mehrdad Saif
 • Ying Tan
 • Yingxu Wang
 • Xingming Zhao
 • Mali Abdollahian
 • Mohammad Abdullah-Al-Wadud
 • Choon Ki Ahn
 • György EIgner
 • Liping Fang
 • Jason Gu
 • Abdollah Homaifar
 • Abbas Khosravi
 • Vladik Kreinovich
 • Kevin Kelly
 • Wei Lei
 • Kovács Levente
 • Darius Nahavandi
 • Vinod Prasad
 • Hong Qiao
 • S.P. Raja
 • Ferat Sahin
 • Bahram Shafai
 • Liqiong Tang
 • Peter Whitehead
 • Laurence T. Yang
 • Dongning Liu
 • Jing Li
 • Claudio Savaglio
 • Agostino Marcello Mangini
 • injun Shan, Canada
 • Michael Zhou, China
 • Dengxiu Yu, China
 • Keke Huang, China
 • Junjie Fu, China
 • Zi-Peng Wang, China
 • Qiang Xiao, China
 • Jinliang Wang, China
 • Xin Wang, China
 • Yuezu Lv, China
 • Hongjing Liang, China
 • Shiping Wen, Australia
 • Yushuai Li, Denmark
 • Jiacun Wang
 • Jinshan Tang