Associate Editors

Founding Editor in Chief: Mo El-Hawary, Dalhousie University, Canada

 • Mali Abdollahian
 • Mohammad Abdullah-Al-Wadud
 • Choon Ki Ahn
 • Bernadetta Kwintiana Ane
 • Krishna Busawon
 • Ankush Chakrabarty
 • György EIgner
 • Ferial El-hawary
 • Anna Esposito
 • Liping Fang 
 • Giancarlo Fortino 
 • Hossam Gaber
 • Aurona Gerber 
 • Jason Gu 
 • Abdollah Homaifar
 • Zeng-Guang Hou 
 • Okyay Kaynak 
 • Kevin Kelly
 • Abbas Khosrav
 • Kazuo Kiguchi
 • Vladik Kreinovich
 • Wei Lei 
 • Kovács Levente 
 • Hiwu Li
 • Xiaoou Li  
 • Darius Nahavandi
 • Saeid Nahavandi 
 • Chris Nemeth
 • Vinod Prasad 
 • Hong Qiao
 • S.P. Raja 
 • Ferat Sahin 
 • Mehrdad Saif 
 • Bahram Shafai
 • Weiming Shen
 • Liqiong Tang
 • Ying Tan 
 • Yingxu Wang
 • Margot Weijnen 
 • N. Peter Whitehead
 • Zhao Xingming
 • Qiangfu Zhao 
 • Haibin Zhu