Associate Editors

Founding Editor in Chief: Mo El-Hawary, Dalhousie University, Canada

 • Mali Abdollahian
 • Mohammad Abdullah-Al-Wadud
 • Choon Ki Ahn
 • Bernadetta Kwintiana Ane
 • Krishna Busawon
 • Ankush Chakrabarty
 • György EIgner
 • Anna Esposito
 • Liping Fang
 • Giancarlo Fortino
 • Hossam Gaber
 • Aurona Gerber
 • Jason Gu
 • Abdollah Homaifar
 • Zeng-Guang Hou
 • Okyay Kaynak
 • Kevin Kelly
 • Abbas Khosravi
 • Kazuo Kiguchi
 • Vladik Kreinovich
 • Lei Wei
 • Kovács Levente
 • Hiwu Li
 • Xiaoou Li
 • Darius Nahavandi
 • Saeid Nahavandi
 • Chris Nemeth
 • Vinod Prasad
 • Hong Qiao
 • S.P. Raja
 • Ferat Sahin
 • Mehrdad Saif
 • Bahram Shafai
 • Weiming Shen
 • Liqiong Tang
 • Ying Tan
 • Yingxu Wang
 • Margot Weijnen
 • N. Peter Whitehead
 • Zhao Xingming
 • Qiangfu Zhao
 • Haibin Zhu