Associate Editors

Senior Associate Editors

 • Julie A. Adams
 • Vittorio Fuccella
 • David B. Kaber
 • David Mendonca
 • René van Paassen

Associate Editors

 • Matthew Bolton
 • Fabio Buttussi
 • Shi Cao
 • Ricardo Chavarriaga
 • Liming (“Luke”) Chen
 • Y-S. (Jessie) Chen
 • Jose Luis Contreras-Vidal
 • Joost deWinter
 • Birsen Donmez
 • Michael Dorneich
 • Andrew Duchowski
 • Tiago H. Falk
 • Giancarlo Fortino
 • Bin Guo
 • Ron Hess
 • Boyi Hu
 • Xiaogang Hu
 • Hung (James) La
 • Kang Li
 • Yuanqing Li
 • Yili Liu
 • Chen Lv
 • José del R. Millán
 • Max Mulder
 • Mark Neerincx
 • Mark S. Pfaff
 • Réjean Plamondon
 • Vinod Prasad
 • Mattia De Rosa
 • Ling Rothrock
 • Stuart Rubin
 • Jan-Maarten Schraagen
 • Fabio Scotti
 • Giuseppe Serra
 • Mei-Ling Shyu
 • Manida Swangnetr
 • Mara Tanelli
 • Juan Wachs
 • Zhelong Wang
 • Changxu “Sean” Wu
 • Xu Xu
 • James Yang
 • Hui Yu
 • Zhiwen Yu
 • Maryam Zahabi
 • Huiyu Zhou

Back to top