Associate Editors

 • Sos Agaian
 • Choon Ki Ahn
 • David Akopian
 • Sanghamitra Bandyopadhyay
 • Andrzej Bargiela
 • Jean-Paul Barthes
 • Mikhail V. Basin
 • Giacomo Cabri
 • Mehmet Celenk
 • Wai Kin Victor Chan
 • Enhong Chen
 • Mou Chen
 • Francisco Chiclana
 • Tsan-Ming Choi
 • Jyh-Horng Chou
 • Bilel Derbel
 • Liping Fang
 • Maria Pia Fanti
 • Jun Fu
 • Quanbo Ge
 • Shuzhi Sam Ge
 • Peijun Guo
 • Ying Hao
 • Yutaka Hata
 • Wei He
 • Enrique Herrera-Viedma
 • Keith Hipel
 • Kaoru Hirota
 • Wynne Hsu
 • Dewen Hu
 • Kaiqi Huang
 • Yu Kang
 • Hamid Reza Karimi
 • Mayuresh V. Kothare
 • Ratnesh Kumar
 • Loi Lei Lai
 • Han-Xiong Li
 • Hongyi Li
 • Tieshan Li
 • Zhijun Li
 • Cheng-Chew Lim
 • C-T Lin
 • Yanjun Liu
 • Zhi Liu
 • Vincenzo Loia
 • Jose Lozano
 • Jinhu Lu
 • Dotoli Mariagrazia
 • John McCall
 • Sanaz Mostaghim
 • Saeid Nahavandi
 • Giuseppe Nicosia
 • M. S. Palaniswami
 • Karen Panetta
 • Witold Pedrycz
 • Tie Qiu
 • Rodney Roberts
 • Jagannathan Sarangapani
 • Kiam Tian Seow
 • Weiming Shen
 • Leonind Sheremetov
 • Shiji Song
 • Carlos Jorge Ferreira Silvestre
 • Fuchun Sun
 • Huaglory Tianfield
 • Manoj Tiwari
 • Shaocheng Tong
 • Amy Trappey
 • Ching-Chih Tsai
 • Edward Tunstel
 • Fei-Yue Wang
 • Lipo Wang
 • Qi Wang
 • Xuesong Wang
 • Zhou Wang
 • Zidong Wang
 • Qinglai Wei
 • Karsten Wolf
 • Bing-Fei Wu
 • Huai-Ning Wu
 • Zheng-Guang Wu
 • Shengli Xie
 • David Zhang
 • W.J. Chris Zhang
 • Xudong Zhao
 • Yanlong Zhao
 • Haibin Zhu