Follow us: Twitter Facebook Instagram LinkedIn Join SMC

Associate Editors

 • Hussein A. Abbass
 • Adel Alimi
 • Georgios Anagnostopoulos
 • Plamen Angelov
 • Aman Behal
 • Ivo Bukovsky
 • Jinde Cao
 • Jie Chen
 • Philip C. L. Chen
 • Shyi-Ming Chen
 • Andrzej Cichocki
 • Sergio Cruces
 • Marco Dorigo
 • Meng Joo Er
 • Maria Pia Fanti
 • Mauro Forti
 • John Gan
 • Huijun Gao
 • Dmitry Goldgof
 • Qing-Long Han
 • Francisco Herrera
 • Frank Hoffmann
 • Zeng-Guang Hou
 • Sanqing Hu
 • Weiming Hu
 • Changchun Hua
 • Guang-Bin Huang
 • Kao-Shing Hwang
 • Hisao Ishibuchi
 • Jayadeva
 • Qiang Ji
 • Yaochu Jin
 • Chia-Feng Juang
 • Fakhri Karray
 • Robert Kozma
 • Mark Last
 • Tong Heng Lee
 • Tzuu-Hseng S. Li
 • Xuelong Li
 • Chih-Min Lin
 • Chin-Teng Lin
 • Guoping Liu
 • Jiming Liu
 • Peter X. Liu
 • Qingshan Liu
 • Huchuan Lu
 • Sanaz Mostaghim
 • Yew Soon Ong
 • Seiichi Ozawa
 • Nikhil Pal
 • Yajun Pan
 • Hong Qiao
 • Jianbin Qiu
 • Tapabrata Ray
 • Leszek Rutkowski
 • Pidaparthy Sastry
 • Bjoern Schuller
 • Howard M. Schwartz
 • Rastko Selmic
 • Ling Shao
 • Qiang Shen
 • Peng Shi
 • Yang Shi
 • Solomon Shimony
 • Min C. Shin
 • Bernhard Sick
 • Antonio Gomez Skarmeta
 • Stefano Squartini
 • Jianbo Su
 • Shun-Feng Su
 • Ponnuthurai N. Suganthan
 • Xi-Ming Sun
 • Roberto Tagliaferri
 • Hideyuki Takagi
 • Kay-Chen Tan
 • Ying Tan
 • Chin Wang Tao
 • Dacheng Tao
 • Lixin Tang
 • Peter Tino
 • Thanos Vasilakos
 • Sebastian Ventura
 • Dianhui Justin Wang
 • Hui Wang
 • Wei-Yen Wang
 • Xizhao Wang
 • Yousheng Xia
 • Yang Xiang
 • Simon Yang
 • Shengxiang Yang
 • Yingjie Yang
 • Gary G. Yen
 • Zhang Yi
 • Huijun Yin
 • Wen Yu
 • Yuan Yuan
 • Zhigang Zeng
 • Bo Zhang
 • Huaguang Zhang
 • Jun Zhang
 • Lixian Zhang
 • Mengjie Zhang
 • Nian Zhang
 • Qingfu Zhang
 • Qiangfu Zhao
 • Yao Zhao
 • Wei Xing Zheng
 • Xiangyang Zhu